ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.my.id
Rp15.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
.biz.id
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
.web.id
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
.com
Rp145.000,00 IDR
1 سال
Rp145.000,00 IDR
1 سال
Rp145.000,00 IDR
1 سال
.id hot!
Rp250.000,00 IDR
1 سال
Rp250.000,00 IDR
1 سال
Rp250.000,00 IDR
1 سال
.info
Rp80.000,00 IDR
1 سال
Rp220.000,00 IDR
1 سال
Rp220.000,00 IDR
1 سال
.net
Rp190.000,00 IDR
1 سال
Rp190.000,00 IDR
1 سال
Rp190.000,00 IDR
1 سال
.co.id
Rp280.000,00 IDR
1 سال
Rp280.000,00 IDR
1 سال
Rp280.000,00 IDR
1 سال
.online
Rp25.000,00 IDR
1 سال
Rp350.000,00 IDR
1 سال
Rp350.000,00 IDR
1 سال
.tv
Rp500.000,00 IDR
1 سال
Rp500.000,00 IDR
1 سال
Rp550.000,00 IDR
1 سال
.asia
Rp90.000,00 IDR
1 سال
Rp200.000,00 IDR
1 سال
Rp200.000,00 IDR
1 سال
.org
Rp180.000,00 IDR
1 سال
Rp210.000,00 IDR
1 سال
Rp210.000,00 IDR
1 سال
.website sale!
Rp35.000,00 IDR
1 سال
Rp350.000,00 IDR
1 سال
Rp350.000,00 IDR
1 سال
.space sale!
Rp55.000,00 IDR
1 سال
Rp450.000,00 IDR
1 سال
Rp450.000,00 IDR
1 سال
.xyz sale!
Rp35.000,00 IDR
1 سال
Rp210.000,00 IDR
1 سال
Rp210.000,00 IDR
1 سال
.site sale!
Rp25.000,00 IDR
1 سال
Rp350.000,00 IDR
1 سال
Rp350.000,00 IDR
1 سال
.tech sale!
Rp25.000,00 IDR
1 سال
Rp650.000,00 IDR
1 سال
Rp650.000,00 IDR
1 سال
.ac.id
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
.or.id
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
.sch.id
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
Rp60.000,00 IDR
1 سال
.co hot!
Rp500.000,00 IDR
1 سال
Rp500.000,00 IDR
1 سال
Rp500.000,00 IDR
1 سال
.io new!
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
.ac hot!
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
.sh new!
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
.pro new!
Rp95.000,00 IDR
1 سال
Rp210.000,00 IDR
1 سال
Rp210.000,00 IDR
1 سال
.promo new!
Rp95.000,00 IDR
1 سال
Rp210.000,00 IDR
1 سال
Rp210.000,00 IDR
1 سال
.bio new!
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
Rp1.000.000,00 IDR
1 سال
.biz
Rp250.000,00 IDR
1 سال
Rp250.000,00 IDR
1 سال
Rp250.000,00 IDR
1 سال
.club sale!
Rp50.000,00 IDR
1 سال
Rp150.000,00 IDR
1 سال
Rp150.000,00 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains